Algemene voorwaarden


Centrum voor Biologische Geneeskunde (CVBG), verder ook praktijk genoemd, hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst. De behandelingsovereenkomst wordt ook bedoeld daar waar in de documenten wordt verwezen naar “behandelplan/overeenkomst”. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Centrum voor Biologische Geneeskunde is een gedeponeerde handelsnaam van Centrum voor Biologische Geneeskunde B.V.

1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder Centrum voor Biologische Geneeskunde verstaan: Centrum voor Biologische Geneeskunde gevestigd Koningsvaren 14,  5552EB te Valkenswaard, alsmede de aan het Centrum voor Biologische Geneeskunde verbonden artsen, therapeuten, verpleegkundigen en administratief personeel en adviseurs.
1.2 De aan Centrum voor Biologische Geneeskunde verbonden artsen, verpleegkundigen en therapeuten zijn vermeld in het BIG/AGB/MBOG register; allen handelen conform de vigerende Beroepscodes. Centrum voor Biologische Geneeskunde staat vermeld in het AGB register onder praktijkcode 84-055731 en praktijknaam Centrum voor Biologische Geneeskunde.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ verstaan; iedereen die bij Centrum voor Biologische Geneeskunde een consult en of behandeling aanvraagt en verkrijgt.
1.4 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ tevens de wettelijke vertegenwoordiger van de ‘cliënt/patiënt’ verstaan.
1.5 In deze voorwaarden wordt onder ‘overeenkomst’ verstaan; elk consult en elke behandeling.
1.6 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt/patiënt en Centrum voor Biologische Geneeskunde en zijn in te zien op de website cvbg.nl en op te vragen bij Centrum voor Biologische Geneeskunde via info@cvbg.nl

2. Behandelingsovereenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Centrum voor Biologische Geneeskunde en de cliënt/patiënt behelst de opdracht van de cliënt/patiënt aan Centrum voor Biologische Geneeskunde voor zowel een consult als een behandeling.
2.2 Centrum voor Biologische Geneeskunde is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt/patiënt en mag weigeren een behandelingsplan op te stellen of, zodra opgesteld, uit te voeren.
2.3 Opzegging of opschorting van de behandeling is mogelijk indien de cliënt/patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens het Centrum voor Biologische Geneeskunde, haar dienstverleners, medewerkers, aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medepatiënten of hun bezoek.

3. Toestemming

3.1 De cliënt/patiënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van een behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Centrum voor Biologische Geneeskunde.
3.2 Centrum voor Biologische Geneeskunde kan op elk gewenst moment van de cliënt/patiënt verlangen dat de toestemming schriftelijk wordt bevestigd.
3.3 De toestemming van de cliënt/patiënt behelst tevens de bevoegdheid van Centrum voor Biologische Geneeskunde om hulppersonen in te schakelen. Centrum voor Biologische Geneeskunde is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Centrum voor Biologische Geneeskunde.
3.4 Centrum voor Biologische Geneeskunde behandeld patiënten van alle leeftijden. patiënten tot 18 jaar worden ten alle tijden onder begeleiding van (of met goedkeuring van) ouder of voogd behandeld.

4. Informatie

4.1 De cliënt/patiënt zal bij de eerste afspraak Centrum voor Biologische Geneeskunde op de hoogte te brengen èn houden van alle informatie en ontwikkelingen die de cliënt/patiënt aanbelangen en voor Centrum voor Biologische Geneeskunde noodzakelijk zijn te weten teneinde een optimale uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

5. Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk vermeld in een schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.
5.2 De cliënt/patiënt is zelf verantwoordelijk voor het doen van navraag over de vergoedingen bij de eigen verzekeraar en het declareren van facturen.

6. Betaling

6.1 De cliënt/patiënt heeft de keuze de factuur van Centrum voor Biologische Geneeskunde na het consult/ de behandeling te voldoen of te betalen na ontvangst van een digitale rekening of een andere organisatie die door Centrum voor Biologische Geneeskunde wordt ingeschakeld om de factuur aan te bieden. Betaling van een factuur via Centrum voor Biologische Geneeskunde of andere organisatie dient te worden betaald conform de voorwaarden zoals vermeld op de factuur.
6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt/patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
6.3 In het geval de cliënt/patiënt de factuur voor het consult en/of de behandeling niet tijdig en/of volledig voldoet, is er sprake van verzuim. Het Centrum voor Biologische Geneeskunde is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt/patiënt in rekening te brengen. Centrum voor Biologische Geneeskunde is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt/patiënt.
6.4 Bij betalingsachterstand is het Centrum voor Biologische Geneeskunde bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen vooruitbetaling.
6.5 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt/patiënt een klacht tegen Centrum voor Biologische Geneeskunde indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Centrum voor Biologische Geneeskunde instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.6 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt/patiënt de overeenkomst beëindigt of Centrum voor Biologische Geneeskunde verzoekt om de behandeling aan een andere over te dragen.

7. Annulering

7.1 In het geval de cliënt/patiënt verhinderd is voor een afspraak dient annulering van de afspraak uiterlijk achtenveertig (48) uur voor aanvang van de afspraak bij Centrum voor Biologische Geneeskunde gemeld te worden.
7.2 Wordt de afspraak door de cliënt/patiënt niet of niet tijdig afgezegd, dan kan het tarief van het consult en of de behandeling geheel, dan wel – naar oordeel van Centrum voor Biologische Geneeskunde – gedeeltelijk in rekening worden gebracht.
7.3 Afspraken kunnen elke werkdag telefonisch worden geannuleerd, doch dit kan uitsluitend tussen 09.00 uur en 16.00 uur, via het telefoonnummer 040 – 2512810. Annulering kan ook via een emailbericht aan info@cvbg.nl worden doorgegeven.
7.4 De annulering wordt door Centrum voor Biologische Geneeskunde geregistreerd op het moment dat door de cliënt/patiënt gebeld wordt of het emailbericht wordt ontvangen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Centrum voor Biologische Geneeskunde leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Centrum voor Biologische Geneeskunde afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
8.2 Centrum voor Biologische Geneeskunde is evenwel niet aansprakelijk in het geval er zich op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt/patiënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Centrum voor Biologische Geneeskunde, waaronder, doch niet uitsluitend het niet volledig zijn door cliënt/patiënt van de informatieverstrekking over, en of ontwikkelingen inzake de cliënt/patiënt, in de ruimste zin van het woord, die Centrum voor Biologische Geneeskunde onthouden zijn.

9. Vrijwaring

9.1 De cliënt/patiënt vrijwaart Centrum voor Biologische Geneeskunde voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Centrum voor Biologische Geneeskunde toerekenbaar is.
9.2 Indien Centrum voor Biologische Geneeskunde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt/patiënt gehouden Centrum voor Biologische Geneeskunde bij te staan in de ruimste zin van het woord en onverwijld al hetgeen te doen dat in dat geval verwacht mag worden.
9.3 Mocht de cliënt/patiënt geen adequate maatregelen nemen om Centrum voor Biologische Geneeskunde bij te staan, dan is Centrum voor Biologische Geneeskunde, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die hierdoor voor Centrum voor Biologische Geneeskunde, in de ruimste zin van het woord, ontstaan, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

10. Klachten

10.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt/patiënt over het consult en of de behandeling, zal de cliënt/patiënt hier zonder vertraging melding van doen bij Centrum voor Biologische Geneeskunde via telefoonnummer 040 – 2512810 (dagelijks tussen 09.00 uur en 16.00 uur) of per email aan info@cvbg.nl.
10.2 Centrum voor Biologische Geneeskunde en de cliënt/patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

11. Nietigheid

11.1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen.

12. Toepasselijk recht

12.1 Op de tussen Centrum voor Biologische Geneeskunde en de cliënt/patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13. Wijziging

13.1 Centrum voor Biologische Geneeskunde behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen op een moment dat dit voor het Centrum voor Biologische Geneeskunde noodzakelijk is.
13.2 Elke wijziging op de algemene voorwaarden wordt elektronisch, via de website (cvbg.nl), onder de aandacht gebracht van de cliënt/patiënt.
13.3 Elke wijziging treedt één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de ter kennisgeving anders is vermeld.
13.4 Indien de cliënt/patiënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de kennisgeving een gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt/patiënt geacht kennis van de wijziging te hebben genomen en deze te hebben geaccepteerd.
13.5 Indien de cliënt/patiënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.